Sieć telefonii przewodowej nazwana jest umownie PSTN (Public Switched Telephone Network) czyli publiczna telekomunikacyjna sieć komutowana. PSTN jest podzielona na strefy numeracyjne.

Strefa numeracyjna (SN) to część obszaru kraju będąca częścią sieci PSTN. Strefy numeracyjne terytorialnie w większości odpowiadają województwom z podziału terytorialnego obowiązującego do dnia 31.12.1998. Każdej SN przyporządkowany jest w numeracji krajowej wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN), identyfikujący daną SN w PSTN. Na obszarze SN tworzy się sieć strefową. Strefy numeracyjne podzielone są na okręgi telefoniczne. 

Sieć miejscowa (SM) jest zespołem urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności central miejscowych oraz stacji telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, zainstalowanych na określonym obszarze, zwanym obszarem obsługi SM lub obszarem SM; w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi stacje telefoniczne mogą być przyłączane do centrali miejscowej zlokalizowanej na obszarze innej SM niż ta, w której znajdują się te stacje. Obszar SM może obejmować jedną lub więcej sąsiadujących ze sobą miejscowości tworzących zwarty terytorialnie obszar. SM może być obsługiwana przez jedną centralę miejscową (CM), lub zespół CM zlokalizowanych w jednej z miejscowości wchodzących w skład danej SM. Jedna miejscowość (wieś, miasto) może wchodzić w skład tylko jednej SM.

Sieć lokalna (SLOK) jest to sieć obejmująca zbiór stacji telefonicznych i jedną centralę telefoniczną, do której te stacje są dołączone i przez nią obsługiwane.

Centrala telefoniczna jest to zespół urządzeń służących do zestawiania (komutacji) połączeń pomiędzy dowolnymi dwoma punktami, do których dołączone są łącza telefoniczne abonenckie i międzycentralowe; centrala realizuje ponadto dodatkowe funkcje, w szczególności taryfikacji połączeń, badaniowe, nadzoru łączy i urządzeń.

Centrala miejscowa, (CM) jest to centrala, do której dołączone są stacje telefoniczne za pośrednictwem łączy abonenckich oraz inne współpracujące centrale za pośrednictwem łączy międzycentralowych; w zależności od funkcji, jaką CM spełnia w sieci miejscowej, rozróżnia się dwa rodzaje CM:

  • końcową (CMK); jest to centrala realizująca połączenia lokalne oraz przychodzące i wychodzące do pozostałej części sieci PSTN, z wyjątkiem połączeń tranzytowych pomiędzy innymi centralami CM; do CMK zalicza się również koncentratory, zwane wyniesionymi modułami abonenckimi lub wyniesionymi stopniami abonenckimi,

  • tranzytową (CMT); jest to centrala, która realizuje połączenia lokalne, przychodzące i wychodzące do pozostałej sieci PSTN, oraz połączenia tranzytowe pomiędzy dołączonymi do niej CMK lub innymi CMT; CMT może obsługiwać część OT, jeden lub kilka OT.

Automatyczna centrala międzystrefowa (ACMS) jest to centrala realizująca ruch międzystrefowy automatyczny i półautomatyczny oraz ruch międzynarodowy przy współpracy z centralą międzynarodową; w zależności od funkcji spełnianej w sieci PSTN rozróżnia się ACMS:

  • końcowe (ACMS/K) realizujące ruch przychodzący do SN z pozostałej części sieci PSTN i wychodzący z SN do pozostałej części sieci PSTN,

  • tranzytowe (ACMS/T) realizujące ruch międzystrefowy końcowy do własnej SN oraz tranzytujące ruch pomiędzy innymi ACMS/K lub ACMS/T.

Automatyczna centrala międzynarodowa, (EMNA) jest to centrala realizująca ruch pomiędzy siecią PSTN w Polsce a sieciami PSTN w innych krajach. Obsługę międzynarodowego ruchu automatycznego i półautomatycznego do czasu wprowadzenia pełnej liberalizacji tj. do dnia 31.12.2002, realizowano za pośrednictwem 3 central EMNA zlokalizowanych w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Każdej z central przyporządkowany jest obszar obsługi określony pierwszą cyfrą WSN w następujący sposób:

  •   centrala EMNA-Katowice obsługuje SN o cyfrach A = 1, 3 i 7,

  •   centrala EMNA-Poznań obsługuje SN o cyfrach A = 5, 6 i 9,

  •   centrala EMNA-Warszawa obsługuje SN o cyfrach A = 2, 4 i 8.

 

Z archiwum:

Okręg telefoniczny (OT) jest to zbiór jednostek podziału terytorialnego państwa tj. miast oraz gmin, sąsiadujących ze sobą i tworzących zwarty terytorialnie obszar, na którym tworzy się sieci miejscowe. Każdemu OT przydzielony jest zakres numeracji strefowej, który w uzasadnionych przypadkach i przy istnieniu możliwości technicznych może być wykorzystywany w innym OT na terenie tej samej SN. Przydzielaniem zakresów numeracji zajmuje się Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, który to przydzielone zakresy umieszcza w Tablicy Zagospodarowania Numeracji.

Dokładny wykaz okręgów telefonicznych i gmin w strefach numeracyjnych zawarty jest w części B Planu Numeracji Krajowej

 

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

      Strona główna   Copyright © 2002-2012 Artur Pyrzyk