Podstawową zaletą sieci ISDN jest możliwość ciągłego poszerzania wachlarza oferowanych usług. Usługi te podzielić można na dwie grupy:

  • usługi przenoszenia (bearer services),

  • teleusługi (teleservices).

Usługi przenoszenia obejmują jedynie transmisję sygnałów cyfrowych między terminalami użytkowników. Nie jest istotne jakiego rodzaju dane są przesyłane, gdyż sieć nie zajmuje się obróbką informacji.

Teleusługi to konkretne funkcje usługowe dostarczane w sieci ISDN. Teleusługi zapewniają także sterowanie urządzeniami końcowymi. Sterowanie to odbywa się za pomocą standardowych procedur siedmiowarstwowego modelu sieci.

 

Teleusługi

telefonia - umożliwia użytkownikom możliwość rozmowy,

teletekst - służy do przesyłania tekstu w postaci kodów znaków przez co transmisja jest o wiele szybsza w stosunku do teleksu, gdzie tekst przesyłany jest jako obraz pikslowy,

telefaks - umożliwia dzięki analizie pikslowej zarówno przekazywanie tekstu jak i grafiki oraz rozróżnianie kolorów,

wideotekst - podobnie jak teletekst jest przeznaczony do transmisji tekstu wzbogaconego o znaki semigraficzne; podstawową zaletą jest prezentacja odbieranego obrazu na monitorze ekranowym. Użytkownik ma w tym przypadku możliwość decydowania o tym, jaką informację chce przeglądać na ekranie,

poczta elektroniczna - umożliwia umieszczenie wiadomości w wyodrębnionym obszarze sieci; wiadomości w formie pisma, mowy bądź ilustracji. Adresat wiadomośc tę może odebrać w dowolnej chwili,

transmisja danych - za jej pomocą można realizować połączenia pomiędzy komputerami dwóch abonentów lub uzyskać dostęp do wybranej sieci komputerowej,

wideofonia - zapewnia jednoczesną transmiję fonii i obrazu, wykorzystywana podczas wideokonferencji,

teleakcja - zbiór usług, które zapewniają przekazywanie krótkich komunikatów pomiędzy terminalem i siecią:

  • telealarm - odpowiednie centra dyżurujące otrzymują od czujników zainstalowanych u abonenta komunikat o alarmie,

  • telealert - ten sam rodzaj komunikatów tylko w odwrotnym kierunku, centra dyżurne ostrzegają abonentów,

  • telekomenda - zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi u abonenta,

  • telemetria - zdalne odczyty wskazań liczników zainstalowanych u abonenta.

 

Usługi dodatkowe

AOC (Advice Of Charge) - Informacja taryfikacyjna - informacja o opłacie za połączenie. Podawana jest w trakcie rozmowy (AOCD - Advice Of Charge During the call) i po jej zakończeniu (AOCE - Advice Of Charge at the End of the call). Informacja polega na podaniu na wyświetlaczu telefonu ISDN liczby impulsów (charging units) bądź wysokości opłaty za połączenie. Niekiedy można spotkać jeszcze informację o opłacie podawaną na początku zestawiania połączenia (AOCS - Advice Of Charge at the Start of the call).

CH (Call Hold) - Połączenie zawieszone - umożliwia zawieszenie bieżącej rozmowy (wywołania bądź połączenia) i zestawienie nowej.

CLIP (Calling Line Identification Presentation) - Prezentacja numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia abonentowi wywoływanemu na uzyskanie informacji o numerze wywołującym.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) - Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia uniknięcie udostępniania numeru abonenta wywołującego. Usługa może być aktywna przez cały czas, bądź każdorazowo przed wybraniem numeru.

CLIRO (Calling Line Identification Restriction Override) - Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta wywołującego - usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze wywołującym w przypadku gdy numer ten ma aktywną usługę CLIR. Usługa przeznaczona dla abonentów specjalnych np. policja, straż pożarna, pogotowie, wojsko.

COLP (Connected Line Indentification Presentation) - Prezentacja numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia wyświetlenie numeru abonenta z którym faktycznie zostało zestawione połączenie. Ma to miejsce w przypadku gdy abonent którego wywołujemy skorzystał z usługi przekierowania połączenia.

COLR (Connected Line Indentification Restriction) - Blokada prezentacji numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia uniknięcie prezentacji numeru abonenta na który kierowane są wywołania z numeru wywoływanego.

COLRO - (Connected Line Indentification Restriction Override) - Omijanie blokady prezentacji numeru abonenta dołączonego - usługa umożliwia uzyskanie informacji o numerze abonenta na który kierowane są wywołania w przypadku gdy numer wywoływany ma aktywną usługę COLR.

CONF (Conference Calling) - Połączenie konferencyjne - pozwala na prowadzenie konferencji pomiędzy kilkoma abonentami ISDN.

CT (Call Transfer) - Przekazanie wywołania - umożliwia przekazanie przyjętego wywołania trzeciemu abonentowi.

CW (Call Waiting) - Połączenie oczekujące - umożliwia informowanie abonenta o oczekującym połączeniu i możliwość jego przyjęcia po uprzednim zawieszeniu (CH) bądź zakończeniu poprzedniej rozmowy. 

DDI (Direct Dialling In) - Bezpośrednie wybieranie numeru wewnętrznego - umożliwia uzyskanie bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej. Numery DDI są przyznawane z publicznego planu numeracji w formacie SPQMCDU.

DIV (Diversion) - Przeniesienia wywołań - umożliwia przenoszenie wywołań na dowolnie wskazany numer. Usługa realizowana jako przeniesienie bezwarunkowe (CFU - Call Forwarding Unconditional), w przypadku zajętości (CFB - Call Forwarding Busy) oraz przy braku odpowiedzi (CFNR - Call Forwardind No Reply).

IIFC (Inhibition of Incoming Forwarded Calls) - Blokada wywołań przychodzących przekierowanych - umożliwia odrzucenie wywołań przychodzących z przekierowania. 

MCI (Malicious Call Identification) - Identyfikacja wywołań złośliwych - umożliwia rejestrowanie danych dotyczących wywołań (tj. numeru, daty i czasu) oraz dostęp do nich.

MSN (Multiple Subscriber Number) - Wielokrotny numer abonenta - umożliwia przypisanie abonentowi sieci ISDN wielu różnych numerów publicznych.

SUB - (Subaddressing) - Podadresowanie - pozwala na dodatkowe adresowanie wywoływanego abonenta. Umożliwia to np. rozróżnienie terminali dołączonych do jednej końcówki.

TP (Terminal Portability) - Przenośność terminala - usługa umożliwia przenoszenie terminala w czasie trwania rozmowy zarówno przez abonenta wywołującego jak i wywoływanego. Np. możliwe jest zakończenie rozmowy na bieżącym terminalu i kontynuowanie jej na innym.

UUS (User to User) - Sygnalizacja między użytkownikami - pozwala abonentom sieci ISDN na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych.

3PTY (Three Party Service) - Obsługa trzech uczestników - umożliwia zawieszenie jednego połączenia i zestawienie połączenia do kolejnego abonenta, a następnie korzystanie z obu połączeń jednocześnie.

Dostępność powyższych usług zależna jest od posiadanego terminala. Obok wyżej wymienionych usług abonenci ISDN mają dostęp do usług opisanych na stronie "Usługi PSTN"

 

Lokalni  |  Międzymiastowi   |  Sieć  |  Numeracja  |  Plany numeracji  |  Połączenia  |  Usługi PSTN

Usługi ISDN  |  Kierunki krajowe  |  Kierunki zagraniczne  |  Akty prawne  |  Linki

      Strona główna   Copyright © 2002-2012 Artur Pyrzyk